intro

ระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ Customer Relationship Management

จัดการบริหารข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เช่น ศิษย์เก่าฯ นักศึกษา นักวิจัย หน่วยงานภายนอก ชุมชน เป็นต้น ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างระบบ CRM ของคณะวิศวกรรมศาสตร์อย่างครบวงจร

Sign-in เริ่มใช้งานระบบ

คุณสมบัติเด่นของระบบ

 • send-notification
  ส่งข้อความแจ้งเตือน (Push Notification message) ไปยัง PSUIntaniaBuddy Mobile App ของนักศึกษา

  *จำกัดปริมาณการส่ง 1,000 ข้อความ/ต่อผู้ใช้งานระบบ/ต่อเทอม สามารถขอเพิ่มได้ด้วยตนเองผ่านระบบนี้

 • send-mail
  ยังไม่เปิดใช้งาน ส่งอีเมลประชาสัมพันธ์ข่าวสารถึงศิษย์เก่าฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้
 • facebook-google
  ยังไม่เปิดใช้งาน ศิษย์เก่าฯ Login ด้วย facebook หรือ google หรือ Line account เข้าใช้งานระบบเพื่อเชื่อมต่อกับคณะฯ เช่น update ข้อมูลของศิษย์เก่าฯ หรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์ เป็นต้น