info-graphic

ระบบยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเรียน

บริการสำหรับนักศึกษาเพื่อการยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเรียนในกรณีพิเศษ คำร้องขอลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตเกิน/น้อยกว่ากำหนด และคำร้องขอกักตัวสอบ

Sign-in เริ่มใช้งานระบบ


สามารถยื่นคำร้องได้ตั้งแต่ 15 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2563 

กรณีนักศึกษายื่นคำร้องตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 จะต้องแนบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนกรณีพิเศษ ผลการเรียนทุกเทอม+แนบผลการจำลองเกรดโดยให้จำลองเป็นเกรด C ทุกวิชา ที่จะลงทะเบียนเรียนในเทอม 1/2563 (เขียนด้วยลายมือตัวเองหรือพิมพ์ก็ได้)ขั้นตอนการใช้งานระบบ

1. เข้าสู่ระบบ โดยใช้บัญชี PSU Passport

2. เลือกแบบฟอร์มที่ต้องการ กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน

3. ปริ้นเอกสาร เสนออาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ผู้สอน/ประธานหลักสูตร ลงนามให้ความเห็นขอบตามที่แบบฟอร์มกำหนด

    คำร้องขอลงทะเบียนเรียนกรณีพิเศษ คำร้องกักตัวสอบ  และคำร้องขอลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตเกิน/น้อยกว่ากำหนด แนบเอกสารดังนี้

     ·       ใบเกรดทุกเทอม ปริ้นจากระบบ SIS

     ·        ผลการจำลองเกรดโดยให้จำลองเป็นเกรด C ทุกวิชา ที่จะลงทะเบียนเรียนในเทอม 1/2563 (เขียนด้วยลายมือตัวเองหรือพิมพ์ก็ได้)

4. ยื่นคำร้องที่ห้องกลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ ได้เฉพาะวันจันทร์และวันพุธ สัปดาห์ละ 2 วันเท่านั้น


ผลการพิจารณา/ดำเนินการ

1. นักศึกษาตรวจสอบผลการยื่นคำร้องในระบบ ซึ่งจะแสดงให้ทราบดังนี้

 • สถานะคำร้องผ่านการอนุมัติ

  หมายถึง เอกสารถูกต้อง ให้นักศึกษาตรวจสอบและลงทะเบียนในระบบ SIS ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ยื่นคำร้อง หรือก่อนระบบ SIS ปิดอย่างน้อย 1 วันทำการ

 • รับเอกสารคืน

  หมายถึง คำร้องไม่ถูกต้องให้นักศึกษารับคำร้องคืนเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่

  หมายถึง คำร้องไม่ถูกต้องให้นักศึกษาติดต่อพี่จุรีพร/พี่ญดา/พี่จุไรพร โดยด่วน            

 • คำร้องไม่อนุมัติ

  หมายถึง คำร้องไม่อนุมัติ            


2.
กรณีในระบบแสดงสถานะอนุมัติ แต่เกิน 1 สัปดาห์ แล้วยังไม่สามารถลงทะเบียนในระบบ SIS ได้ ให้นักศึกษาติดต่อเจ้าหน้าที่คณะฯ (พี่จุรีพร 7049 และพี่จุไรพร 7059) โดยด่วน หรืออย่างน้อยก่อนระบบ SIS ปิดอย่างน้อย 1 วันทำการ

3. กรณีนักศึกษากรอกข้อมูลหรือแนบเอกสารไม่ครบถ้วน คณะฯ จะไม่รับพิจารณาจนกว่านักศึกษาจะดำเนินการแก้ไขและแนบเอกสารครบถ้วน และต้องยื่นคำร้องที่ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เท่านั้น หากเกิน จากนี้ให้แนบคำร้องกรณีพิเศษเพิ่มตามระเบียบที่กำหนดข้างต้น